گروه آموزشی پایه پنجم ابتدایی

گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی شهرستان دیّر

درس دوم : جمعیت ایران

1) طبق آخرین آمار ، جمعیت کشور ایران چند نفر است ؟

الف) کمتر از 60 میلیون نفر 5               ب) بیشتر از 70 میلیون نفر 5

ج) کمتر از 50 میلیون نفر 5                  د) بیشتر از 60 میلیون نفر 5

2) پر تراکم ترین ناحیه ی آب و هوایی ایران کدام مورد زیر است ؟

الف) ناحیه ی مرکزی ایران 5                ب) ناحیه ی کناره ی دریای خزر 5

ج) ناحیه ی کوهستانی 5                      د) ناحیه ی گرم و خشک 5

3- پر جمعیت ترین شهر ایران کدام شهر زیر است ؟

الف) تبریز 5                ب) تهران 5                ج) اصفهان 5                د) مشهد 5

4- پراکندگی جمعیت در کدام جهت ایران از دیگر مناطق بیشتر می باشد ؟

الف) شمال و شمال شرقی 5                                               ب) مرکزی 5         

ج) غرب و جنوب غربی 5                        د) جنوب و جنوب شرقی 5

5- کدام یک از شهرهای زیر در قسمت کوهپایه ای قرار دارد ؟

الف) کرمان 5           ب) مشهد 5               ج) زاهدان 5                 د) بوشهر 5

6- در کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران ، فاصله ی بین شهر ها و روستاها کم می باشد ؟

الف) ناحیه ی معتدل کوهستانی 5                        ب) ناحیه مرکزی 5

ج) ناحیه ی گرم و خشک 5                                  د) ناحیه ی ناره ی دریای خزر 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1- به مجموعه ی افرادی که در یک جا زندگی می کنند ، ......................... می گویند .

2- اگر تعداد افرادی که متولد می شوند از تعداد افرادی که می میرند ، ...................... باشند ، جمعیت کاهش می یابد .

3- وقتی مردم برای ...................... یا ......................... از جایی به جای دیگر می روند ، جمعیت آنها افزایش می یابد .

4- به غیر از تولد ، ........................ یکی دیگر از دلایل افزایش جمعیت است .

5- جمعیت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده .......................... .

6- ناحیه ی ................................. وسعت کمی دارد ولی جمعیت زیادی را در خود جای داده است .

7- در کناره ی دریای خزر ، شهر ها و روستاهای زیادی به فاصله ی ................... از یکدیگر به وجود آمده اند .

8- هر چه از ناحیه ی ..................... ایران به سمت کوهپایه های .................... و البرز پیش برویم ، تعداد شهرها و روستاها افزایش می یابد .

9- تهران ، مشهد و اصفهان ، پر جمعیت شهرهای ایران ، در ...................... قرار دارند .

ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .

- تعداد شهرها و رستاها در آن جا بیشتر است 5                    مرگ و میر

- آخرین آمارگیری جمعیت ایران در ایران در این سال انجام شد کوهپایه ها

- رابط بین آب های جنوبی ایران می باشد                                خلیج فارس

- از دلایل کاهش دهنده ی جمعیت هر کشور می باشد            1370

                                    تنگه ی هرمز

                                    1375

                                    دامنه ی کوه ها

                                    مهاجرت

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .

1- ناحیه ی مرکزی ایران ، پرجمعیت ترین ناحیه ی ایران می باشد .   د5 ن5

2- در ناحیه ی کناره ی دریای خزر به دلیل وسعت کم، جمعیت کمی زندگی می کنند د5 ن5

3- شهرها و روستاهای قسمت کوهپایه ای در کشور ایران پر جمعیت می باشند   د5 ن5

4- در نواحی مرکزی ایران تعداد شهرها و روستاها کم می باشد   د5 ن5

5- جمعیت در همه جای ایران به طور یکسان پراکنده نشده است د5 ن5

6- در ناحیه ی کناره ی دریای خزر ، باران فراوان می بارد . د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .

1- چرا در کوهپایه ها تعداد شهرها و روستاها بیشتر است ؟ 4 دلیل بنویسید .

 

 

2- با افزایش جمعیت یک روستا یا شهر ، چه مشکلاتی به وجود می آید ؟ ( 4 مورد )

 

3- چرا در ناحیه ی کناره ی دریای خزر ، جمعیت زیادی ساکن شده اند ؟ ( 4دلیل )

 

 

4- با رسم چند آدمک و یک پیکان نشان دهید که جمعیت منطقه ی « الف» رو به افزایش است .

 

 

 

 

 

 


5- چرا فاصله ی شهرها و روستاها در ناحیه ی شمال ( کناره ی دریای خزر ) کم است ؟

 

6- با رسم آدمک و یک پیکان نشان دهید که جمعیت منطقه ی « الف » رو به کاهش یافتن است

 

 

 

 

 

7- چرا پراکندگی جمعیت در نواحی مرکزی ایران ، نسبت به ناحیه ی کناره ی دریای خزر بیشتر است ؟

 

8- دو دلیل افزایش جمعیت یک منطقه را بنویسید .

 

9- « جمعیت » و « مهاجرت» را به طور ساده تعریف کنید .

 

10- پراکندگی جمعیت در نواحی مرکزی چه تفاوتی با ناحیه ی کناره ی خزر دارد ؟ چرا ؟

 

11- روستاهای شهر کرمان کم جمعیت تر است یا روستاهای شهر تبریز ؟ چرا ؟

 

12- به چه دلایلی ممکن است جمیعت یک منطقه کاهش یابد ؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ساعت 10:28  توسط حسین باقری  |